سیاسەتی ئابووریی، قەیران و هەڵسانەوە
سیاسەتی ئابووریی، قەیران و هەڵسانەوە

Immigration phenomenon in Kurdistan
Immigration phenomenon in Kurdistan

This is the result of two surveys conducted in Kurdistan